Společnost Centrin CZ s.r.o. vznikla v únoru 2007. Jako poskytovatel sociálních služeb je Krajským úřadem Středočeského kraje dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách registrována od července 2007.

Celkově zajišťujeme činnost ve třech typech pobytových sociálních služeb:

Domov pro seniory  (§ 49 zákona 108/2006 Sb.)

Domov se zvláštním režimem (§ 50 zákona 108/2006 Sb.)

Odlehčovací služby (§ 44 zákona 108/2006 Sb.)

 

Od července 2007 je v provozu Domov ve Zruči nad Sázavou, Náměstí Míru 597, který poskytuje tři pobytové sociální služby: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací službu s celkovou kapacitou 158 lůžek.

Od ledna 2010 je v provozu Domov v Praze 6 u obory Hvězda, Libocká 271/1, který poskytuje dvě pobytové sociální služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem s celkovou kapacitou 45 lůžek.

Od září 2011 je v provozu Domov v Unhošti u Kladna, Tyršovo náměstí 211, který poskytuje dvě pobytové sociální služby: domov se zvláštním režimem a odlehčovací služby s celkovou kapacitou 105 lůžek.

alt

Základní činnosti

stanovené Vyhláškou č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 108/2006Sb. o sociálních službách v platném znění.

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Principy poskytování služby

 • nezávislost a autonomie pro uživatele služeb – nikoli závislost
 • začlenění a integrace – nikoliv sociální vyloučení
 • přizpůsobování služby potřebám uživatelů – individuální plánování
 • respektování práv a potřeb uživatelů
 • spolupráce s rodinou uživatele
 • nestrannost a diskrétnost
 • podpora společenských kontaktů uživatele
 • otevřenost zařízení vůči veřejnosti
 • odbornost pracovníků
 • týmová spolupráce
 • zajištění pocitu bezpečí, zázemí a sounáležitosti
 • odstranění pocitu osamění

Pravidla pro ochranu před předsudky

 • Zaměstnanci přistupují k uživatelům s respektem a úctou. Uživateli vždy vykají, oslovují jej dle jejich přání, ctí soukromí uživatele.
 • Veřejnost je seznamována s děním v domově např. prostřednictvím webových stránek, letáků, článků a fotografií v novinách.
 • Výsledky práce v rámci volnočasových aktivit našich uživatelů jsou prezentovány – kulturní akce, dny otevřených dveří.
 • Není užíváno erární (společné) oblečení
 • Uživatelé mají své osobní oblečení označené na místě, které není na první pohled viditelné.
 • Rodiny a veřejnost jsou zapojovány do dění v domově – účast na kulturních akcích pořádaných domovem.
 • Pravidelně jsou v domově pořádány dny otevřených dveří.
 • Návštěvy rodinných příslušníků a přátel jsou v domově v maximální míře podporovány – lze využít možnosti ubytování.
 • Při doprovodu na výlety a na společenské akce není personál oblečen v pracovním oděvu.

Firemní vozidla

Firemní vozidla společnosti Centrin napomáhají přepravě uživatelů na výlety a kulturní akce, k lékaři a na další potřebné cesty. V každém našem zařízení se nachází osmimístná dodávka určená i pro převoz osob na vozíčku, se kterou jezdí hlavně na společné výlety. Dále osobní vozy pro přepravu 1-2 uživatel.

DPP 0041

Poslání organizace a cíle služby

UNHOŠŤ

PRAHA 6 - LIBOC

ZRUČ NAD SÁZAVOU