Odlehčovací služby = odlehčení rodině a krátkodobá výpomoc při péči o seniora

Odlehčovací služby jsou určeny osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, špatného zdravotního či duševního stavu, o které jinak pečuje rodina nebo osoba blízká v jejich domácím prostředí

Odlehčovací služby přebírají na dočasnou dobu pečovatelské povinnosti od rodin. Rodině na krátký čas tzv. "odlehčí" a seniora umístí do pobytového zařízení sociálních služeb (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem). Rodiny mohou během této doby načerpat další síly potřebné pro péči o svého blízkého, mohou absolvovat dovolenou, řešit vlastní zdravotní či soukromé potřeby,  rekonstrukci části domu či bytu, apod.

Odlehčovací služby mají dočasný charakter, mohou být čerpány v rozsahu 24 hodin s maximální dobu trvání 3 měsíců, přičemž pobyty je možné po přerušení znovu opakovat.

alt   alt

Poslání organizace

Posláním naší organizace při poskytování odlehčovací služby je vytvořit pro osoby, které po určitý čas nemohou žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, důstojnou náhradu za přirozené domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit svému způsobu života a pomáhat jim zachovat si sociální vazby. Odlehčovací služby mají dočasný charakter, mohou být čerpány v rozsahu 24 hodin s maximální dobu trvání 3 měsíců.

Cíle služby

 • Poskytovat kvalitní služby v souladu s individuálními plány a potřebami uživatelů.
 • Rozvíjet kvalitu služeb, ubytování, stravování a prostředí domova.
 • Spolupracovat s uživateli, jejich rodinami a blízkými osobami.
 • Zastoupit pečujícího člena rodiny v péči a vytvořit mu tak čas pro vlastní odpočinek.
 • Nabídnout uživatelům podnětné prostředí s ohledem na jejich individuální potřeby.
 • Podpořit rozšiřování sociálních kontaktů, předcházení sociální izolaci.
 • Umožnit uživatelům žít v přirozeném prostředí a společenském dění.

Rozvojové cíle domova

Změny prostředí

 • zvedací židle pro osoby po pádu

 • rolety do kanceláře aktivizace
 • instalace rolety do výdejního okénka
 • pořízení nové myčka na nádobí
 • pořízení nového konvektomatu
 • parková úprava zahrady v atriu, pořízení dalších zastřešených altánů
 • polep vchodových dveří hlavního vchodu, vchodu na pavilon B se zvýšenou péčí a oken v recepci v okolí vchodu do domova

Práce s uživatelem

 • využívat altány v átriu pro aktivity s uživateli

 • výroba reminiscenčních kufříků s uživateli
 • dobrovolné zapojení se uživatelů do chodu domova
 • zapojení se uživatelů do skladby jídelního lístku

Práce s týmem zaměstnanců

 • výpomoc aktivizačních pracovníků v přímé péči
 • navýšení počtu pracovníků přímé péče

 • profesní rozvoj zaměstnanců
 • spolupráce vedoucích jednotlivých úseků
 • zapojení zaměstnanců do hledání úsporných opatření
 • návrhy zaměstnanců na ekologická opatření nejen v rámci úseku