Cílovou skupinu tvoří osoby s trvalým pobytem na území ČR, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké demence, Alzheimerovy demence a ostatních typů demencí,  jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Domov se zvláštním režimem Centrin  je takovým  "centrem pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí", které již nejsou schopny zvládat průběh této nemoci samy.

Služby jsou poskytovány formou celoročního pobytu v rozsahu 24 hodin denně. Věková hranice cílové skupiny je dospělí 27-64 let, mladší senioři 65-80 let, starší senioři nad 80 let.

V zařízení disponujeme uzavřeným oddělením DZR, které se nachází v 8. patře. Je určeno pro 17 uživatelů, jejichž zdravotní stav vyžaduje vyšší dohled kvalifikovaného personálu.

Volná kapacita - NE

alt   alt   alt

Poslání organizace

Posláním naší organizace při poskytování registrované služby domov se zvláštním režimem je vytvořit pro osoby, které nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, důstojnou náhradu za přirozené domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a pomáhat jim zachovat si sociální vazby.

Cíle služby

 • Poskytovat kvalitní služby v souladu s individuálními plány a potřebami uživatelů.
 • Rozvíjet kvalitu služeb, ubytování, stravování a prostředí domova.
 • Spolupracovat s uživateli, jejich rodinami a blízkými osobami.
 • Podpora uživatele udržet si co nejdéle soběstačnost a sebeobslužnost po co nejdelší dobu.
 • Umožnit uživatelům žít co nejdéle v přirozeném prostředí a společenském dění, být v kontaktu s rodinou a známými tak, aby byly zachovány původní vztahy a prostředí.
 • Vést uživatele k co největší soběstačnosti a samostatnosti při zachování dostatečné bezpečnosti této činnosti.
 • Spolupracovat s úřady a organizacemi k zajištění či zlepšení situace uživatele.

Rozvojové cíle domova

Změny prostředí

 • psychologické poradenství a supervize

 • školení pracovníků zdravotní péče k doplňování odbornosti v rámci péče o osoby se specifickým omezením

 • setkávání pracovníků z ostatních zařízení

Práce s uživatelem

 • práce s uživatelem: více vycházek s uživateli společně úsek přímé péče s aktivizačním úsekem

 • pravidelná spolupráce s pracovníky Canisterapie

 • zapojení se do spolupráce s nadací Nedoklubko

Práce s týmem zaměstnanců

 • doplnění vzdělávacích kurzů

 • profesionální rozvoj  zaměstnanců

 • navýšit počet pracovníků do DZR i do DS