Cílovou skupinu tvoří osoby s trvalým pobytem na území ČR, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké demence, Alzheimerovy demence a ostatních typů demencí,  jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Domov se zvláštním režimem Centrin  je takovým  "centrem pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí", které již nejsou schopny zvládat průběh této nemoci samy.

Služby jsou poskytovány formou celoročního pobytu v rozsahu 24 hodin denně. Věková hranice cílové skupiny je dospělí 27-64 let, mladší senioři 65-80 let, starší senioři nad 80 let.

V současnosti Vám můžeme nabídnout 2 volná lůžka v Domově se zvláštním režimem - stav ke dni 17.01.2020.

alt   alt   alt

Poslání organizace

Posláním naší organizace při poskytování registrované služby domov se zvláštním režimem je vytvořit pro osoby, které nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, důstojnou náhradu za přirozené domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a pomáhat jim zachovat si sociální vazby.

Cíle služby

 • Poskytovat kvalitní služby v souladu s individuálními plány a potřebami uživatelů.
 • Rozvíjet kvalitu služeb, ubytování, stravování a prostředí domova.
 • Spolupracovat s uživateli, jejich rodinami a blízkými osobami.
 • Podpora uživatele udržet si co nejdéle soběstačnost a sebeobslužnost po co nejdelší dobu.
 • Umožnit uživatelům žít co nejdéle v přirozeném prostředí a společenském dění, být v kontaktu s rodinou a známými tak, aby byly zachovány původní vztahy a prostředí.
 • Vést uživatele k co největší soběstačnosti a samostatnosti při zachování dostatečné bezpečnosti této činnosti.
 • Spolupracovat s úřady a organizacemi k zajištění či zlepšení situace uživatele.

Rozvojové cíle domova

Změny prostředí

 • dobudování skladových prostor (sklad potravin, koloniální zboží, sklad zeleniny)

 • výměna běhounu v přízemí od recepce k výtahu a běhounu mezi jídelnou a kuchyní

 • přeložení zámkové dlažby v prostoru od brány zásobování k rampě

 • vybudování chráněné únikové cesty u výtahu 

 • zbudování únikové rampy z prostoru garáže

Práce s uživatelem

 • širší spolupráce s odbornými lékaři a jejich pravidelná návštěva v zařízení

 • rozšíření spolupráce a kontaktu s rodinou formou setkání

 • společné akce / aktivity seniorů a dětí z DS Mlýnek

Práce s týmem zaměstnanců

 • navýšení počtu pracovníků v sociálních službách při stávající kapacitě zařízení 100 uživatelů o 8 zaměstnanců

 • supervize týmu / individuální

 • navázání spolupráce s dobrovolnickým centrem