Veškeré úhrady za naše služby, které vyžadujeme, jsou stanoveny v souladu se se zněním zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

 V průběhu jednání se zájemcem o poskytování služeb nedochází k hrazení poplatků spojených s žádostí o poskytnutí služby. Jakmile je zájemce přijat, dochází k uzavření smlouvy o poskytování sociální služby a v případě nutnosti také k uzavření dohody o spoluúčasti nákladů poskytování sociálních služeb a ubytování. V průběhu poskytování služeb dochází směrem k poskytovateli k úhradě následujících položek:

 1.Ubytování

Úhrada za ubytování zahrnuje dodávku tepla, teplé a studené vodu, elektřiny, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. Cena jednoho lůžka v našich zařízeních je 210,- Kč/den*

2. Stravování

Celodenní stravování obsahuje snídani, svačinu, oběd, druhou svačinu, večeři a pro diabetiky a zájemce také 2. večeři.  Úhrada za stravování se skládá z hodnoty potravin a z režijních nákladů a činí 170,- Kč/den*

3. Úkony péče

Úkony péče vycházejí ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 48, odst. 2, písm. c) až h). Sociální péče a podpora ze strany pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků je hrazena klientem v plné výši na základě jemu přiznaného příspěvku na péči. Výše příspěvku záleží na stupni závislosti neboli stupni potřeby pomoci druhé osoby a pohybuje se mezi 880 Kč až 13 200 Kč měsíčně. Tato částka náleží ze zákona v celé výši poskytovateli.

I. stupeň

Lehká závislost na pomoci

  880,- Kč

II. stupeň

Středně těžká závislost na pomoci

4 400,- Kč

III. stupeň

Těžká závislost na pomoci

8 800,- Kč

IV. stupeň

Úplná závislost na pomoci

13 200,- Kč

* Dle §73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, musí po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb zůstat klientovi alespoň 15% jeho příjmu (důchodu). Z tohoto zůstatku potom klient hradí např. doplatky na léky a zdravotnické pomůcky, hygienické potřeby a mnohé další. Pokud po odečtení těchto 15% z příjmu (důchodu), nedostačuje zůstatek k úhradě měsíčních nákladů na ubytování a stravování (celkem tedy 380 x 30,42 = 11.560,- Kč), zásadně doplácí tuto částku poskytovateli do plné výše rodina nebo osoby blízké, což umožňuje ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, konkrétně §71 odst. 3 a 4.