Umístění rodinného příslušníka do zařízení sociálních služeb s sebou přináší mnoho neznámého, proto se snažíme Vám vše ulehčit a sdělit maximum informací prostřednictvím našich internetových stránek. Potřebujete-li poradit, naši sociální pracovníci/pracovnice velmi rádi poradí či zodpoví Vaše dotazy.


Zájemce o službu DS / DZR vyplní  Žádost o poskytnutí sociální služby

Zájemce o Denní stacionář vyplní  Žádost pro zájemce o Denní stacionář

Zájemce o Odlehčovací službu vyplní  Žádost o poskytnutí odlehčovací služby

 

Formuláře si můžete stáhnout z webových stránek níže, vyzvednout osobně v zařízení nebo Vám je na vyžádání zašleme poštou.

Žádost musí obsahovat:

  • jméno a příjmení žadatele
  • datum narození, adresu trvalého bydliště
  • odůvodnění žádosti
  • lékařský posudek, aktuální vyjádření praktického lékaře/ psychiatra či neurologa
  • souhlas se zpracováním osobních údajů
  • vlastnoruční podpis žadatele/ opatrovníka nebo zmocněnce

Zájemce doručí žádost poskytovateli písemně na adresu zařízení, osobně či emailem viz. Kontakty
 

Po doručení vyplněných formulářů do našeho zařízení, bude posouzena komisí, zda splňuje podmínky přijetí do zařízení. Posouzení proběhne v co nejkratší době (dle našich personálních možností) ode dne podání kompletně vyplnění žádosti se všemi přílohami.

V případě, že bude Vaše žádost schválena a kapacita nebude aktuálně naplněna, kontaktujeme Vás ohledně provedení sociálního šetření. Sociální šetření bude provedeno v domácnosti žadatele popř. ve zdravotnickém zařízení, ve kterém je žadatel umístěn (maximálně ve vzdálenosti do 50 km od zařízení) nebo přímo v našem zařízení. Během sociálního šetření se dozvíte informace o způsobu poskytování sociální služby a projednáme společně Vaše přání a očekávání.

V případě, že bude Vaše žádost schválena, avšak kapacita zařízení bude aktuálně naplněna, zařadíme Vaši žádost do evidence žadatelů. O této skutečnosti budete písemně vyrozuměn/a. Poté, co se uvolní místo vhodné pro Vaše umístění, kontaktujeme Vás ohledně provedení sociálního šetření.

Vpřípadě, že bude Vaše žádost zamítnuta, tzn. nebudete splňovat podmínky k přijetí do zařízení, budete o této skutečnosti písemně vyrozuměn/a a to včetně zdůvodnění. V tomto případě Vám poskytneme informace o možnostech řešení Vaší situace. Pokud bude Vaše žádost po uplynutí 1 roku od podání stále v evidenci, budeme Vás kontaktovat a požadovat aktualizaci žádosti.


Po posouzení žádosti smluvním lékařem a sociální komisí budete vyrozuměni písemně nejpozději do 30 kalendářních dnů:
a) o možnosti vyhovění Vaší žádosti a uzavření smlouvy o poskytování sociální služby
b) o zařazení Vaší žádosti do pořadníku čekatelů, v případě naplněné kapacity
c) o odmítnutí uzavřít s Vámi smlouvu o poskytování sociální služby s uvedením konkrétního zákonného důvodu

Důvody pro odmítnutí sjednání sociální služby ze strany zařízení:
Podle § 91, ods. 3, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách můžeme odmítnout poskytnutí sociální služby zájemcům pouze tehdy, pokud:

  • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
  • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
  • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální pobytové služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis
  • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy